بیان حدیثی پر محتوا از رسول اکرم (ص) در وصف اوصاف آسمانی حضرت علی (ع) و بیان زینت اختصاصی حضرت علی (ع) در دنیا، سخنران : آیت الله جوادی آملی. به مدت 1:35