روایتی زیبا از حضرت رسول اکرم در مورد سری بودن برخی فضائل حضرت علی (ع) و حکمت آن از زبان آیت الله جوادی آملی به مدت 46 ثانیه