تاریخ عملکرد کار گذشتگان است، وقتی آنها را می‌بینیم یا بازسازی شده آن را در غالب تصاویر می‌بینیم نا خدا گاه درباره آن عملکردها به قضاوت می‌نشینیم، قضاوتی که در بعضی مواقع عبرت‌هایی را در بر دارند؛ به مدت:5:19