سکانسی برگزیده از سریال مختارنامه و اشاره نمادین به گم شدن جهت قبله در کاخ عبیدالله بن زیاد و نمازگزاردن آنها در جهتی انتخابی . به مدت 3:10