جریان 14 آذر درتهران، راهپیمایی حزب توده در میدان بهارستان، تانکهای نظامی در میدان بهارستان، کتاب خاطرات شعبان جعفری، شعبان بی مخ ابن الوقت لومپن، شادکامان کاخ مرمر، روابط شعبان جعفری با شهربانی و ....؛ روایت تاریخ با حضور استاد خسرو معتضد پژوهشگر تاریخ معاصر؛ به مدت:6:31