مأموریت شعبان جعفری در 14 آذر 1330، مسعودی سردبیر روزنامه اطلاعات، لباس نظامی در مقر حزب توده، سرهنگ واثق و فرارریان حزب توده، واکنش شدید مجلس به اقدامات شعبان جعفری، دستگیری شعبان جعفری ....؛‌روایت تاریخ با حضور استاد خسرو معتضد پژوهشگر تاریخ معاصر؛ به مدت: 6:33