عمر سعد خواستگار جاریه خواهر مختار بود ولی مختار به دلیل پیروی عمر از معاویه حاضر به این وصلت نبود و... (برگرفته از سریال مختارنامه) به مدت 7:17