چهل و یکمین قسمت از آموزش حرکات بدنسازی تیم مایکلز و این بار با آموزش دو حرکت ساده و بدون نیاز به تجهیزات پیشرفته برای برجسته کردن و کشش عضلات کول و ترکیب آنها با هم به مدت 3:53