ای دو چشمانت چراغ شام یلدای همه، آفتاب صورتت خورشید فردای همه،‌ ای دل دریاییت کشتی نشینان را امید، وی نگاه روشنت فانوس دریای همه .... ؛ نماهنگی حماسی و ولایی، همراه با سرود دل نشین «کوچه باغ دل» با صدای محمد عبدالحسینی؛