دعای زیبای آخر کلاس خانه و زندگی استاد فرهنگ و درخواست تحکیم پایه‏های زندگی و تمنای نور حق برای روشنی خانه‏هایمان به مدت 6:00