هنرنمایی یا بازی با مرگ، حقه بادی، شگرد نظامیان روسی و لانه کبوتر روی لوستر اتاق پذیرایی...؛ به مدت :1:56