در ماه های پاییز و زمستان سال 1331 به تدریج میان آیت الله کاشانی و دکتر مصدق اختلافات شدیدی فراهم آمد، اختلاف بر سر محاکمه قوام السلطنه، مرگ قوام در سال 1334، نگرانی مصدق از کشیده شدن شاه به میان در محاکمه قوام، تشکیل کنگره اسلامی در تهران، آتش بیارهای معرکه اختلاف کاشانی و مصدق و ...؛ برنامه پلی به گذشته با حضور دکتر معتضد؛ به مدت 8:59