بیان عنایتی از جانب مولای متقیان حضرت علی (ع) به مرحوم شهریار در رویای صادقه آیت الله مرعشی نجفی و مدد ایشان در سرودن شعر آشنای « علی ای همای رحمت ...» راوی: دکتر محمود مرعشی نجفی فرزند آیت الله مرعشی نجفی .