اثر جدید خیریه سامی یوسف با عنوان ” ندایت را شنیدم ” ( Hear Your Call) به مناسبت همدردی با مردم سیل زده پاکستان که قرار است تمامی درآمد حاصل از فروش این ترانه به سیل زدگان پاکستان تعلق گیرد. به مدت 04:33 (بـا زیــرنــویــس فــارســی)