انسان نعمت‌های بیکرانی از حضرت حق دارد، حتی نفسی که می‌کشد بزرگترین نعمت است که شکر چندین برابر دارد و ... ؛ سخنرانی آیت الله مصطفوی از برنامه ماه خدا؛ به مدت 6:14