قسمت ششم از مستند « آقای مرگ » با موضوع بررسی صحت یا کذب بودن افسانه تاریخی هولوکاست « در این قسمت به نتیجه آزمایشات آقای فرد لوچر بر روی اتاق های گاز بازمانده از ارتش هیتلر و واکنش دادگاه و یهودیان به این تحقیقات پرداخته شده است. »