قسمت سوم از مستند شوک در ادامه بررسی چگونگی فعالیت شرکت های هرمی در ایران و تشریح روابط غیر اخلاقی در بین اعضای شرکت و روابط نامشروع بین دختران و پسران از زبان یکی از اعضای کوئیست و ... به مدت 10:00