صاحب این شیر کنار پیاده رو داره این شیر وحشی را حمام میکنه !!! (جالب اینکه همه مردم ایستادند و در حال نگاه کردن هستند ) به مدت 00:45