واکنش ما و نگاه ما سر یک سفره چگونه باید باشد ؟ یا به عبارت دیگر نگاه ما به نعمت ها چگونه باید باشد؟ بخش سوم . 8:50