بررسی پرونده مردی که با سنگدلی تمام بعد از چند ساعت شکنجه همسر جوانش را به قتل رسانده و قسمتی از اعترافات وی در دادگاه، از سری برنامه‌های مستند شوک؛ 8:42