اگر حریفی به شما بوسیله‏ی گرفتن شانه حمه کرد با این تکنیک قدیمی و مفید می‏توانید درس خوبی به او بدهید به مدت 1:28