آموزش راههای جلوگیری از گرمازدگی و شیوه درمان آن در صورت بروز این بیماری در گزارشی کوتاه خبری که البته در این روزها خیلی مفید فایده می باشد،