گزارشی کوتاه از دلایل افزایش دمای زمین و عواقب وخیم این افزایش دما بر سطح کره زمین و موجودات .