قسمت دوم از سخنان دکتر حسن عباسی در ادامه نقد و تحلیل سریال استراتژیک فرار از زندان و استخراج مولفه های استراتژیک در آن