آموزش کاردستی با وسایل و ابزار دور ریختنی اما قابل استفاده برای درست کردن یک ماشین بسیار زیبا؛