قسمت چهارم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در همایش تجلیل از مقام استاد شهید مرتضی مطهری در دانشگاه اصفهان درباره رابطه دختر و پسر قبل و بعد از ازدواج .