آیا هر پیشنهادی برای لاغری قابل قبول است؟ حتی شیشه و....