مستندی دیدنی در تفسیر و تشریح آثار استاد فرشچیان با موضوع حضرت ابراهیم (ع) و ذبح اسماعیل (ع)، رمی جمرات و ... از زبان خود استاد .