چگونگی ساخت و اتصال تشک های خواب فنردار در مستندی کوتاه و دیدنی ( برگرفته از مستند دنیای مهندسی ) .