قسمتی از برنامه دنیای مهندسی با موضوع آشنایی با نحوه تولید صنعتی انواع بستنی ها .