کلیپی دیدنی و شاد از خنده و شیرین کاری های طنز از کودکان؛ به مدت 5:54