بیانات ارزشمند شهید آیت الله مطهری در مورد انصاف و وجدان در انسان و نیز بیان حدیثی در این مورد از امیرمؤمنان علی (ع)