قسمت دوم مستند مکث «سرقت مسلحانه» کلیپ های واقعی از صحنه های سرقت و گروگان گیری سارقان و اعترافات آنها ...؛