هر نوع زیتون طعم خاص خود را دارد ولی ترکیب انواع مختلف آن روغن مرغوب را بدست می دهد . فرآیند گرفتن این روغن را ببینید . به مدت 4:50