اگر مایلید از حقه های شعبده بازها وقتی که دستمال را غیب می کنند سر در بیاورید حتما این کلیپ را ببینید . به مدت 2:38