شاهدی برای اینکه مبارزه با مواد مخدر چقدر سخت است؛ به مدت 00:16