با تلاش 5 ماهه 60 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد از بزرگترین سازه ماکارونی رونمایی شد؛ به مدت 00:41