مردی با چاقو به وزیر اسبق ارتباطات جناب دکتر معتمدی حمله کرد و وی را ....؛ به مدت 1:44