در گروگان گیری یک جوان 16 ساله در شیراز که یک هفته در بند آدم ربایان ....؛ به مدت 1:24