گزیده ای از سخنان گهربار حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 18 دی ماه 1358 با محوریت حجاب و عفاف بانوان و تاثیر آن در جامعه . به مدت 3:22