مدعیان دروغین در نقش جدید و ادعای ارتباط با روح القدس با تربیت شاگردانی و ....؛ به مدت 1:06