قطعه ای جذاب و طنز از شیرین کاری دو کودک در تقلید گریه از یکدیگر؛ به مدت 45 ثانیه