آموزش حرکات ورزشی ساده و بسیار مؤثر این بار برای کمربند شانه ای و عضلات گردن، همراه با نکات مفید با اجرای آقای کمالی ؛