مراسم عقد ساده و معنوی در حیاط دانشگاه، در جوار مرقد مطهر شهدای گمنام در دانشگاه تهران؛‌