برنامه " در شهر " و این بار دستگیری سارقان زورگیر توسط بچه های نیروی انتظامی . شرح واقعه توسط سرهنگ عباسعلی محمدیان ، بهمراه مصاحبه با باند زورگیر دستگیر شده .