سرود زیبا و شاد فیتیله در وصف کرمانشاه همراه با رقص کردی . « به استان کرمانشاه سلام، سلام، سلامی با صد احترام، سلام، به مردم پاک و غیور، همیشه بردبار و صبور ... » .