" نه " گفتن یک هنر است به شرط آنکه به موقع و بجا باشد . استاد مهندسی در برنامه " سمت خدا " به سوال بیننده ای با این مضمون « تصمیم گرفتم گناهان رو ترک کنم ولی ترک گناه باعث میشه دیگران من رو مسخره کنند » پاسخ می دهند .