عزیز، لحظه لحظه ام پرستشم را بی من بپذیر ... . کلیپ بسیار زیبا و عارفانه مناجات با خدا .