گزیده ای از برنامه " کلام همام " با موضوع شرح حدیثی از زبان متین و شیرین شهید دستغیب پیرامون توجه به سه نکته مهم در مورد حلم و دوستی .