تصادف یک دستگاه کامیون با 100 رأس گوسفند در جاده و تلاش کاسب ها برای خرید گوسفندان نیمه جان در صحنه تصادف .